English version below

Nadszedł czas, w którym tradycyjne rozumienie przywództwa musi się zmienić. Słownik Cambridge podaje, że „Lider” to osoba sprawująca kontrolę lub zwycięzca. Zasadniczo to są najpowszechniejsze i najszerzej opisane aspekty przywództwa. Większość z nas uczyła się jak być liderem w takim właśnie sensie. I dziś to już za mało.

Tradycyjne modele (choć uważam, że niektóre z nich są naprawdę wartościowe, nawet jeśli zostały stworzone jakieś 20-30 lat temu) opisują jeden wymiar przywództwa: jako zjawisko, w którym ktoś „na górze” przekazuje tym „na dole” swoją wizję, buduje ich zaangażowanie i motywację. Niektóre z tych modeli idą (i dobrze) nieco dalej, poświęcając uwagę również samemu liderowi – jego wartościom i samoświadomości.

I w sumie to tyle.

Co-Active Leadership bierze pod uwagę cały system. Żyjemy przecież w świecie VUCA… W Co-Active Leadership jednym z ważniejszych haseł jest odpowiedzialność, która tutaj ma dwa znaczenia. Z jednej strony jest to odpowiedzialność w jej tradycyjnym znaczeniu: za siebie, za zadanie, za zespół, firmę i świat. Inne znaczenie mówi: ODPOWIEDZialność, jako gotowość do odpowiedzi. Takie ujęcie przenosi uwagę lidera na absolutnie wszystko, co wyłania się z otoczenia. To sprawia, że Lider staje się bardziej elastyczny, zwinny i bardziej nastawiony na współpracę – a ta przecież jest warunkiem jego „być-albo-nie być” w VUCA świecie. Od tej pory przywództwo staje się bardziej oparte na relacjach, nie transakcjach, jest bardziej związane ze współpracą, nie dominacją.

Koaktywne myślenie jest oparte na pięciu wymiarach przywództwa. O ile liderzy w organizacji będą świadomie i kierunkowo rozwijać te wymiary, zwrot w postaci pełnego zaangażowania pracowników, ich odpowiedzialności i współpracy jest niemal pewny.

Pierwszy wymiar: LEADER WITHIN to fundament wszystkich postaw przywódzczych. To wewnętrzny kompas nakierowany na głębokie cele i wartości lidera. To pełna świadomość „kim jestem” i idąca w ślad za tym pełna zgoda na bycie sobą – akceptacja mocnych stron a także niedoskonałości. Prawdziwe przywództwo to autentyczność, a nie udawanie czy granie w jakieś gry. Przywództwo to również branie odpowiedzialności za wpływ jaki mamy na innych ludzi i otoczenie. Wierzcie mi, zbyt wielu liderów życie w iluzji na swój temat lub oszukuje się lub też całkowicie nie liczy się z tym, jaki efekt wywołują jego słowa i zachowanie.

LEADER IN FRONT – ten wymiar jest dla większości z nas dość oczywisty. Jednak pomimo tego, że większość z nas uczestniczyła w wielu treningach, temat wcale nie jest łatwy. Leader In Front, to ktoś kto zachowując stałą i pełną obecność i uważność, pokazuje swoją autentyczność i prowadzi ludzi w stronę jasnej wizji.

LEADER BEHIND – to wymiar, w którym lider ma odwagę ustąpić miejsca innym a także podążać za innymi. To cała sfera wspierania innych w ich rozwoju i autentycznego zachęcania ich do brania odpowiedzialności. To również zapewnianie wszystkiego, co może być potrzebne – zasobów, mądrości, informacji zwrotnej, pomocnej dłoni a czasem (kiedy to potrzebne) pełnego akceptacji i przyjaźni kopniaka na rozpęd…

LEADER BESIDE – mówi o tym, co jest (w mojej ocenie) najpilniejsze – o budowaniu relacji i współpracy. Ten wymiar nie uczy tego jak dzielić się odpowiedzialnością z innymi. On uczy, jak być w pełni odpowiedzialnym wraz z innymi. Leader Beside to ktoś, kto jest w pełni sobą a także daje taką zgodę innym – to budowanie nie tyle „z kimś” ile „na tym, co ktoś inny zbuduje”.

LEADER IN THE FIELD to chyba najtrudniejszy dla mnie do wytłumaczenia wymiar, pewnie dlatego, że najbardziej „doświadczalny”. To intuicja, wyczucie czasu i klimatu, głębsza wiedza. I dobra wiadomość jest taka, że większość z nas to ma! Teraz nadszedł czas, abyśmy to lepiej odkryli i zaczęli z tego korzystać. W świecie VUCA, sam mózg to za mało.

 

English version

The time for the traditional understanding of Leadership is now over. The Cambridge Dictionary defines “Leader” as: a person in control or a winner. Basically these are the best known and best described aspects of leadership. Most of us were taught how to be good at being this type of a leader. And this is not enough anymore.

Traditional leadership models (don’t get me wrong, some of them are really helpful, even if they were created 20-30 years ago!) describe one dimension of being a leader: a top-down relationship based on vision, empowering, motivation. Some of those models go slightly deeper and say something about the leader himself – his values and self-awareness.

But mostly that’s it.

Co-Active Leadership takes the whole system under consideration. We have VUCA world, remember? In Co-Active Leadership model we have two important understandings of the word “responsibility”: the first is obvious. It refers to being responsible for yourself, for the task, the team, the organisation, and the world. The other Co-Active understanding says: it is response-ability. ie the Ability to Respond. This puts the leader’s focus on absolutely everything that comes from the world. It makes him be flexible and nimble, meaning he needs others to cope with the whole complexity of VUCA world. From now on, Leadership needs to be more relational not transactional, more collaborative not directive.

Co-Active thinking is based on a 5-dimensional leadership model, which if present in an organization, makes everybody empowered, responsible and cooperative.

The first is LEADER WITHIN – this is a fundamental base for leadership, inner compass showing deep values and goals. Knowing yourself, you can give yourself full permission – not only your strengths, but also imperfections. Leadership is about authenticity, not playing games. Leadership is also about taking responsibility for the impact. Too many leaders live in their delusion and self-deception in that matter or do not think about their impact at all.

LEADER IN FRONT – The meaning of this is self-explanatory. And in spite of the fact that so many of us have received extensive training in this, it is not yet easy. “Leader In Front” brings the clear connection between deep presence, personal authority and vision.

LEADER BEHIND: is about serving others. It is about demonstrating the courage to step back from the stage and leave the space for others. It is also about providing whatever is needed – resources, wisdom, feedback, a helping hand, and (when necessary) a loving and friendly butt-kick.

LEADER BESIDE: is about building alliances. It is not about sharing responsibility – it is about being fully responsible WITH others. It is about leaning-in and creating from whatever comes from the other person. It is (that was a real revelation for me) about intimacy in leadership.

LEADER IN THE FIELD: the hardest for me to explain, as it is the most experiential. This is based on intuition, gut feeling, deeper knowing. I can tell you – most of us have it! It is now time to explore and use it. The world it too VUCA to lead only through our brains.